Spaudos centras

Susisiekimo ministerijos vadovybė – ministras Jaroslav Narkevič, viceministras Gytis Mažeika, vandens ir geležinkelio transporto politikos patarėjos – Eglė Vyšniauskaitė ir Vaida Ubartaitė rugsėjo 26-27 dienomis lankėsi Klaipėdoje, kur susitikimo su Lietuvos laivų savininkų asociacijos, Lietuvos jūrininkų sąjungos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, uosto direkcijos, krovos kompanijų vadovybe.

LIETUVOS LAIVŲ TONAŽAS PADIDĖJO

19 Liepa 01, Pirmadienis 13:56

Po keleto metų besitęsusio laivų tonažo mažėjimo, laivų, registruotų jūrų laivų registre, tonažas padidėjo. Š.m. birželio mėnesį Lietuvos jūrų laivų registre įregistruoti kompanijai DFDS Seaways priklausantys du ro-ro tipo laivai "Belgia Seaways" ir "Gothia Seaways" (ilgis – 183 m, plotis – 25 m., brutto tonažas – 21005) , bei Limarko laivininkystės bendrovei priklausantis konteinerinis laivas – "Hanse Fortune" (ilgis – 148 m., plotis – 25 m., brutto tonažas – 9957).

Nuo liepos 1 d. Lietuvos prekybinis laivynas grįžta į Paryžiaus savitarpio supratimo memorandumo Baltąjį valstybių vėliavų sąrašą. Pastaruosius metus Lietuva buvo Pilkajame vėliavų sąraše. Kokio lygio saugios laivybos atžvilgiu yra valstybės laivai, parodo 1982 m. pasirašyto Paryžiaus savitarpio supratimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės kasmet sudaromas Baltasis, Pilkasis ir Juodasis valstybių vėliavų sąrašai. Šalies buvimas tam tikrame sąraše atspindi konkrečios valstybės laivybos valdymo standartų lygmenį.

ĮSIGALIOJO DIREKTYVA DĖL UOSTO PRIĖMIMO ĮRENGINIŲ

19 Birželio 13, Ketvirtadienis 12:48

Birželio mėnesį įsigaliojo 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/65/ES ir panaikinama Direktyva 2000/59/EB. Iki 2021 m. birželio 28 dienos valstybės-narės privalės perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę.

SUFORMUOTA LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS TARYBA

19 Birželio 06, Ketvirtadienis 09:23

2019 m. birželio 5 dieną vykusiame Lietuvos jūrų muziejaus tarybos posėdyje tarybos pirmininku išrinktas Lietuvos laivų savininkų asociacijos vyk.direktorius Gintautas Kutka. Tarybą sudaro muziejaus vadovybė ir specialistai - Olga Žalienė, Romualdas Adomavičius, Žilvinas Kleiva, Renata Treigienė, taip pat Laimis Mikelevičius - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, prof.dr.Darius Daunys - Klaipėdos universiteto mokslo ir inivacijų prorektorius. Taryba svarsto muziejaus strateginius ir metinius veiklos planus, teikia siūlymus dėl jos veiklai reikšmingų projektų, svarsto muziejaus organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių poreikį ir skaičių. Muziejaus valdyme taryba dalyvauja patariamojo balso teise.

Nuo 2019 m. kovo 24 d. bus taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. vasario 15 dieną priimto reglamento (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės. 

ANGLIES DIOKSIDO IŠMETIMŲ MONITORINGAS

19 Vasario 28, Ketvirtadienis 11:25

Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. balandžio 29 dienos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB nustato reikalavimus laivams, kurie atvyksta į valstybės narės jurisdikcijai priklausančius uostus, yra juose arba išvyksta iš jų, išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio ir kitos susijusios informacijos tikslios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo taisykles. Šiuo reglamentu siekiama paskatinti ekonomiškai efektyviu būdu mažinti jūrų transporto išmetamo CO2 kiekį.

TOWMAR BALTIC - NAUJAS ASOCIACIJOS NARYS

19 Sausio 07, Pirmadienis 09:33

Nuo 2019 m. sausio 1-osios dienos UAB „Towmar Baltic“ tapo Lietuvos laivų savininkų asociacijos nariu. UAB „Towmar Baltic“ yra Lietuvoje registruota bendrovė, kuri užsiima laivų buksyravimu ir švartavimu, laivų gelbėjimo darbais Klaipėdos uoste ir Baltijos jūros regione. Pagrindinis Asociacijos tikslas išlieka - siekti bendrų asociacijos narių tikslų įgyvendinimo, propaguoti laivybos industriją, linijinę laivybą, spręsti kitus aktualius klausimus.

2018 m. lapkričio 14 dieną Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įvyko susitikimas-diskusija dėl jūrininkų kvalifikacijos kėlimo ir patvirtinimo sistemos tobulinimo.

Susitikime dalyvavo Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento direktorius Saulius Šiaučiūnas bei administracijos atsakingos darbuotojos Eglė Petrauskienė ir Irena Spudytė, Lietuvos laivų sąvininkų asociacijos vykdantysis direktorius Gintautas Kutka, dviejų didžiausių Lietuvos laivybos kompanijų AB DFDS SEAWAYS ir AB Limarko laivininkystės kompanija atstovai bei UAB Novikontas Jūrininkų treniruočių centro vadovas Alekstandr Chropenko. Susitikimo tikslas - užtikrinant kvalifikacijos kėlimo ir patvirtinimo sistemos tarptautinių reikalavimų atitikimą, ieškoti galimybių sutrumpinti kvalifikacijos kėlimo kursų trukmę, orientuojantis į jūrininkams labiausiai aktualią informaciją bei praktinius mokymus.

2018 m. liepos 25 dieną įvyko Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių susitikimas su Lietuvos transporto saugos administracijos vadovais – l.e.p. direktoriumi Genium Lukošiumi, pavaduotoju Justu Rašomavičiumi, bei Jūrų departamento vadovu Sauliumi Šiaučiūnu. Susitikimo metu pristatyta Lietuvos transporto saugos administracijoje vykdoma pertvarka, aptarti ankstesnių susitikimų metų priimti sprendimai, paliesti laivų savininkams aktualūs gamtosaugos srityje nustatytų reikalavimų įgyvendinimo, jūrininkų diplomavimo, valstybės pagalbos jūrų transportui gairių taikymo ir kiti klausimai.

2018-07-25 dieną Vyriausybė patvirtino oficialią savo poziciją prieš laiko sukiojimą dukart per metus ES. Toks Lietuvos atsakymas bus pateiktas į Europos Komisijos (EK) pradėtas viešas konsultacijas dėl sezoninio laiko taikymo Bendrijoje. Kartu Vyriausybė nusprendė siūlyti, kad Lietuvoje būtų taikomas nuolatinis vasaros laikas. Lietuvos laivų savininkų asociacija palaiko Vyriausybės poziciją dėl siūlymo atsisakyti laiko sukiojimo metų eigoje. Tačiau, Asociacijos nuomone, siekiant išvengti chaoso, išvengti galimų trukdžių transporto, logistikos srityse, sprendimas dėl laiko sukiojimo turi būti priimtas Europiniu lygiu, nesuteikiant valstybėms-narėms priimti atskirus sprendimus dėl laiko keitimo.

Š.m. balandžio 18 dieną vyks Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių ir Lietuvos jūrininkų sąjungos susitikimas. Susitikimo metu bus aptariami atliktoje studijoje „Detali jūrininkų su įdarbinimo santykiais susijusių mokestinių schemų Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse analizė“ pateikti siūlymai, bei bus siekiama išgryninti Asociacijos ir Jūrininkų sąjungos pozicijas jūrininkų mokestiniais klausimais.

UAB „Civitta“ baigė rengti studiją „Detali jūrininkų su įdarbinimo santykiais susijusių mokestinių schemų Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse analizė“ ir ją pristatė studijos priežiūros komitetui. Studijos tikslas – atsižvelgiant į didžiausią ekonominį, socialinį efektą duodančius rezultatus, parengti Lietuvos jūrininkų apmokestinimo koncepciją. Vienas iš studijoje numatytų siūlymų: įvesti socialinio draudimo įmokų lengvatą.

Šiandien įvyko trumpas dalykinis Asociacijos narių susitikimas su Teisingumo ministerijos Transporto avarijų ir incidentų skyriaus vadovu Laurynu Naujokaičiu ir naujai darbą pradedančiu jūrų laivų avarijų tyrimų vadovu Mindaugu Česnauskiu. Susitikimo metu apsikeista nuomonėmis apie tyrimų instituciją, siekius tobulinti jos veiklą. Asociacija pasisako, kad turi būti užtikrinamas avarijų tyrimo institucijos nepriklausomumas ir nešališkumas, institucija turi būti aktyvi tiek tiriant avarijas ir incidentus, tiek teikiant praktinę pagalvą, siekiant mažinti nelaimingų atvejų skaičių.

SUSITIKIMAS SU PASIENIO TARNYBOS VADOVYBE

18 Kovas 28, Trečiadienis 11:39

2018 m. kovo 21 dieną Uosto direkcijoje įvyko pasitarimas su VSAT pakrančių apsaugos rinktinės vadovais Donatu Lengvinu ir Ričardu Ūba. Pasitarimo metu, kuriame dalyvavo laivų agentų, laivų savininkų, krovos kompanijų atstovai, aptarti klausimai susiję su atvykstančių/išvykstančių laivų kontrole. Susitikimo metu sutarta, kad pareigūnų vykdoma laivų įgulų ir keleivių patikra neturėtų trukdyti operatyviai pradėti krovos operacijų laivui atvykus, ypatingai akcentuojant linijinius laivus.

SUFORMUOTA NAUJA ASOCIACIJOS VALDYBA

18 Kovas 22, Ketvirtadienis 10:33

2018 m. vasario mėnesį vykusiame visuotiniame narių susirinkime suformuota nauja valdyba: Vytautas Lygnugaris (valdybos pirmininkas), AB „Limarko laivininkystės kompanija“, Jonas Nazarovas, AB DFDS Seaways, Linas Klakauskas, UAB „Baltlanta“.

2018 m. kovo 7 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Klaipėdos uosto rinkliavų pakeitimams. Pagal naują tvarką uosto rinkliavos sumažės krovininiams ir keleiviniams (angl.ro-ro, ro-pax.) keltams, kurie į uostą įplauks ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę. Iki šiol tokia tvarka galiojo krovininiams ir keleiviniams keltams, į Klaipėdą užsukantiems du kartus per savaitę.

Užsakomojo tiriamojo darbo (studijos) „Detali jūrininkų su įdarbinimo santykiais susijusių mokestinių schemų Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse analizė“ parengimas artėja prie pabaigos. Studijos rengėjas UAB "Civitta" š.m. vasario 1 d. susisiekimo ministerijoje studiją pristatys Studijos priežiūros komitetui. Priminsime, kad Studijos tikslas – atsižvelgiant į didžiausią ekonominį, socialinį efektą duodančius rezultatus, parengti Lietuvos jūrininkų apmokestinimo koncepciją. Studijos rezultatai ir pasiūlymai turi būti pateikti iki 2018 m. kovo mėn.

2017 m. sausio 26 dieną Uosto direkcijoje vykusioje diskusijoje dėl mokestinių pasikeitimų, jų galimos įtakos uosto veiklai dalyvavo finansų ir ūkio viceministrai, susisiekimo ministras, KVJUD vadovybė.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos skelbtą konkursą užsakomojo tiriamojo darbo (studijos) „Detali jūrininkų su įdarbinimo santykiais susijusių mokestinių schemų Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse analizė“ parengimo paslaugas laimėjo UAB „Civitta“.

Puslapis 1 iš 5

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt