ES kviečia valstybes-nares ratifikuoti ILO konsoliduotą jūrinę konvenciją.

Pirmadienis, 22 Gruodis 2008

2008 m. gruodžio 15-16 d. LLSA vyk.direktorius G.Kutka dalyvavo konferencijoje Hamburge „Dėl 2006 m. konsoliduotos jūrinės konvencijos ratifikavimo“.

2008 m. gruodžio 15-16 d. LLSA vyk.direktorius G.Kutka dalyvavo konferencijoje Hamburge „Dėl 2006 m. konsoliduotos jūrinės konvencijos ratifikavimo“. Darbo jūrų laivyboje konvencija (toliau vadinama Konvencija) priimta atsižvelgiant į poreikį konsoliduoti nuo 1920 m. TDO priimtas jūrines konvencijas ir rekomendacijas. Iki jos priėmimo egzistavo daug atskirų konvencijų, kurių dauguma yra detalios, taigi jų ratifikavimas buvo apsunkintas. Be to, dalis nuostatų jau buvo pasenusios. Konvencijoje įtvirtintos visų pagrindinių TDO jūrinių dokumentų esminės nuostatos. Konvencijos privalumai. TDO nurodo daug Konvencijos privalumų visam pasauliniam laivybos sektoriui ir atskirai suinteresuotiems dalyviams (vyriausybėms, laivų savininkams ir jūrininkams). Išryškinami tokie bendrieji Konvencijos privalumai reguliuojant darbo santykius pasaulio laivyboje: 1) Konvencija sudaro trūkstamą kokybiškos laivybos elementą – ketvirtąjį ramstį (greta SOLAS, STCW ir MARPOL); 2) joje pateikiamas išsamus svarbiausių jūreivystės darbo principų ir teisių sąrašas; 3) Konvencija supaprastina galiojančius tarptautinius reikalavimus, juos konsoliduodama; 4) yra įtvirtinamas efektyvus Konvencijos nuostatų įgyvendinimo mechanizmas, paremtas inter alia laivų sertifikavimo sistema; 5) sudaromos sąlygos tikrinti atitiktį svarbiausiems minimaliems darbo ir socialiniams reikalavimams; 6) Konvencija taikoma visiems laivams, įskaitant laivus su Konvencijos neratifikavusios valstybės vėliava; 7) joje numatomos geresnės darbo ir gyvenimo sąlygos jūrininkams; 8) laivuose dirbantys asmenys labiau apsaugomi ir jiems suteikiama atitinkama atsakomybė; 9) laivybos ūkio šaka daroma labiau socialiai atsakinga; 10) gerinamas socialinis dialogas visais lygmenimis; 11) įtvirtinamos geresnės jūrininkų informavimo apie jų teises ir gynybos priemones galimybės; 12) numatoma geresnė laikymosi priežiūra visais lygmenimis: laive, įmonėje, laivo vėliavos valstybėje, uosto valstybėje ir TDO; 13) nustatomas globalus ir vieningas Konvencijos laikymasis bei patikrinimas; 14) gerinamos galimybės modernizuoti darbo sąlygas atsižvelgiant į vykstančius pokyčius; 15) sudaromos sąlygos jūrininkų darbo situacijos nuolatiniam stebėjimui; 16) daromas teigiamas poveikis saugumui jūroje; 17) Konvencija turi pozityvios įtakos aplinkos apsaugai. Pasaulio jūrinių valstybių vyriausybės turėtų įžvelgti tokius Konvencijos privalumus: 1) supaprastinamos valstybių atskaitomybės procedūros (TDO teikiama viena ataskaita vietoje daugelio ataskaitų pagal atskiras konvencijas); 2) išplečiamos teisės vykdyti priežiūrą ir kontrolę visuose laivuose; 3) gerinama laivybos paslaugų kokybė; 4) gerinamos aplinkos apsaugos priemonės; 5) Konvencijos nuostatos pasižymi lankstumo ir griežtumo sinteze. Atitinkamais atvejais įtvirtinamos galimybės atsižvelgti į nacionalinius poreikius ir esamas sąlygas, perkeliant Konvencijos nuostatas, o tai daro Konvenciją labiau priimtina visoms jūrinėms valstybėms bei paprasčiau įgyvendinama; 6) sertifikavimo sistema yra privaloma tik laivuose kurių bendroji talpa yra didesnė nei 500; 7) numatoma apsauga nuo žemesnius standartus taikančių laivų nesąžiningos konkurencijos, naudojantis išlyga, kad su Konvencijos neratifikavusių valstybių vėliavomis plaukiojantiems laivams negali būti suteikiamas palankesnis režimas. Tai užtikrintų, kad Konvencijos neratifikavusios valstybės laivai neturėtų daugiau privilegijų nei ją ratifikavusių valstybių; 8) įtvirtinamos visiems vienodos privalomų standartų įgyvendinimo priemonės, išskyrus tas išimtis, kurios numatytos Konvencijos V dalyje; 9) Konvencijos nuostatos suteikia tam tikrų privalumų Konvenciją ratifikavusių valstybių laivams. Laivų savininkams Konvencija yra naudinga tuo, kad: 1) ji užtikrina sąžiningą konkurenciją ir apriboja žemesnius standartus taikančių konkurentų veiklą; 2) sertifikavimo sistema suteikia naudos, nes savanoriškas sertifikavimas prieinamas ir laivams, kurių bendroji talpa mažesnė nei 500; 3) laivybos ūkio šaka tampa labiau socialiai atsakinga; 4) laivybos ūkio šakoje dirbanti darbo jėga tampa geriau apsaugota ir efektyvesne; 5) Konvencijos taikymas padės laivus eksploatuoti saugiai, kils mažiau užlaikymų ir problemų uostuose; 6) Konvencija įtvirtina minimalius standartus, kurie daugumoje yra jau įgyvendinti šiandieninėje laivybos praktikoje ir gali būti lengvai įgyvendinami daugumos laivų savininkų. Konvencija neabejotinai pasižymi tam tikrais privalumais jūrininkams: 1) Konvencijoje pateikiamas platus sąrašas svarbiausių darbo principų ir teisių bei pakartojamos TDO pagrindinės, fundamentaliosios teisės; 2) svarbiausios darbo teisės yra išvardinamos vienoje vietoje ir suprantama kalba; 3) jūrininkai geriau informuojami apie jų teises ir suteikiamas gynybos priemones; 4) pagerinamas minimalių darbo ir gyvenimo sąlygų įgyvendinimas; 5) suteikiama teisė teikti skundus tiek laivuose, tiek ir krante; 6) aiškiai identifikuojamas laivo savininkas su jo visa apimančia atsakomybe Konvencijos nuostatų įgyvendinimo tikslais. Konvencijos taikymo sritis. Konvencija taikoma visiems jūrininkams, tai yra bet kuriems asmenims, įdarbintiems ar vykdantiems bet kokius darbus laivuose. Konvencija taikoma visiems komerciniams laivams, išskyrus žvejybinius laivus ir tradicinius laivus. Ji nebus taikoma laivams, kurie plaukioja tik vidaus vandenyse ar saugomuose vandenyse ar srityse kur taikomos uosto taisyklės. Konvencijos nuostatos taikomos visiems didesniems nei 500 tonų bendrosios talpos tarptautinio plaukiojimo laivams. Konvencijos struktūra. Taisyklės, Standartai ir Rekomendacijos yra integruotos ir suskirstytos į penkias grupes/dalis: 1 dalis: Minimalūs reikalavimai jūrininkams darbui laive 2 dalis: Įdarbinimo sąlygos 3 dalis: Apgyvendinimas, poilsio sąlygos, maistas ir maitinimas 4 dalis: Sveikatos apsauga, sveikatos priežiūra, gerbūvis ir socialinė apsauga 5 dalis: Laikymasis ir vykdymas Konvencijos įgyvendinimas. Lankstumas. Konvencija skirta sustiprinti laivų valdytojų ir savininkų pareigų laikymąsi ir standartų įgyvendinimą visais lygmenimis, įskaitant laivo procedūras ir kranto procedūras, vėliavos valstybės jurisdikciją ir kitų laivų kontrolę. Joje numatytos nuostatos, susijusios su jūrininkų skundų procedūromis, laivo savininkų ir valdytojų pareigos prižiūrėti sąlygas laivuose, vėliavos valstybės jurisdikcija ir kontrolė su jų vėliava plaukiojančių laivų, uosto valstybės inspekcijos užsienio laivų. Svarbiausias paminėtinas aspektas yra vadinamoji jūrininkų darbo sąlygų sertifikavimo sistema. Konvencija reikalauja, kad vėliavos valstybė sukurtų sistemą, paremtą sertifikavimo struktūra ir periodiniais patikrinimais. Pagal Konvencijos nuostatas, laivai, patenkantys į jos taikymo sritį, privalo turėti „Darbo jūrų laivyboje liudijimą“ (angl. Maritime Labour Certificate) ir „Darbo jūrų laivyboje atitikties deklaraciją“ (angl. Declaration of Maritime Labour Compliances). Pirmiausia, vėliavos valstybė arba jos įgaliota institucija, patikrinusi ir įsitikinusi, kad darbo sąlygos laive atitinka reikalavimams, kuriuos nustato nacionaliniai įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai ir kitos priemonės, kuriomis buvo perkeltos į nacionalinę teisę Konvencijos nuostatos, turi išduoti 5 metus galiojantį pažymėjimą (liudijimą). Prie pažymėjimo (liudijimo) pridedama deklaracija, kurioje pateikiami nacionaliniai standartai ir laivo valdytojo ar savininko planas, užtikrinantis, kad Konvenciją perkeliantys nacionaliniai standartai bus vykdomi tarp patikrinimų. Konvencijos įsigaliojimas. Pagal Konvencijos 8 straipsnį, ši Konvencija įsigalios, praėjus 12 mėnesių nuo tos dienos, kai užregistruojami mažiausiai 30 narių, kurių laivynai sudaro 33 procentus viso pasaulio laivyno bendrosios talpos, ratifikavimo dokumentai. Vėliau kiekvienai narei ši Konvencija įsigalioja praėjus 12 mėnesių nuo tos dienos, kai įregistruojami tos Organizacijos narės ratifikavimo dokumentai. Ši Konvencija įpareigoja tik tas Tarptautinės darbo organizacijos nares, kurių ratifikavimą generalinis direktorius yra įregistravęs. Konvencijos ratifikavimas ir ryšys su kitais rengiamais teisės aktais. Konvenciją yra ratifikavusios šios šalys – Liberija, Bahamas, Maršalo salos, kurių laivų tonažas sudaro apie 21 procentą pasaulinio tonažo. Planuojama, kad artimiausioje perspektyvoje Panama ir Norvegija ratifikuos šią Konvenciją. Konvencijos įsigaliojimas faktiškai priklauso nuo Europos valstybių-narių pozicijos. Europos Komisija autorizavo valstybes-nares ratifikuoti konvenciją bei rekomendavo ją ratifikuoti iki 2010-12-31. ECSA IR ETF, norėdamos padėti sukurti visiems vienodas sąlygas visame jūrų sektoriuje, pateikė susitarimo dėl Konvencijos projektą. Šio susitarimo nuostatos bus perkeltos į Europos direktyvą. Planuojama, kad ET priims direktyvą ateinančių metų pradžioje. Konvencijos ratifikavimas Lietuvoje. Lietuva, kaip ir kitos TDO jūrinės valstybės narės, analizuoja šios konvencijos ratifikavimo perspektyvas. Šiai dienai atlikta: 1.autentiškas Konvencijos vertimas; 2. studija dėl būtinų nacionalinių teisės aktų pakeitimų. Šiame tyrime analizuojami jau galiojantys Lietuvoje teisės aktai, jų atitiktis konvencijos nuostatoms, pateikiami siūlymai dėl teisinės bazės tobulinimo ir t.t. Įvertinant faktą, kad įsigaliojus Konvencijai nepriklausomai nuo fakto, ar Lietuva ratifikavo konvenciją ar ne, jos laivai bus tikrinami užsienio uostuose pagal Konvencijos nuostatas, bei įvertinant didelę darbų apimtį, LLSA siūlo pradėti pasirengimą Konvencijos ratifikavimui, nelaukiant Konvencijos įsigaliojimo.

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt