I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka reglamentuoja stojimo, išstojimo ir pašalinimo iš Lietuvos laivų savininkų asociacijos (toliau – asociacijos, LLSA) narių sąlygas.
 2. Tvarka sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir Lietuvos laivų savininkų asociacijos įstatais.
 3. 3. Asociacijos nariais gali būti nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys veiksnūs fiziniai ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jūriniu verslu.

II.STOJIMO Į LLSA SĄLYGOS

 1. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys tapti asociacijos nariais, asociacijai pateikia laisvos formos rašytinį prašymą (toliau prašymas).
 2. Prašyme turi būti nurodyta juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, o fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamasis adresas; šių asmenų veiklos pobūdis; prašomas narystės statusas (tikrasis ar asocijuotas narys).
 3. Asociacijos vykdantysis direktorius per 7 (septynias) dienas išnagrinėja prašymą, jei būtina patikslina gautą prašymą, ir pateikia informaciją valdybai.
 4. Nauji nariai priimami asociacijos valdybos sprendimu. Valdyba sprendimą priima per 20 (dvidešimt) nuo prašymo pateikimo datos.
 5. Asociacijos vykdantysis direktorius per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą.
 6. Nariu tampama po atitinkamo valdybos sprendimo, ne vėliau kaip per 2
 7. Stojamasis mokestis nustatomas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 8. Naujiems nariams išduodamas LLSA pažymėjimas.
 9. Priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo atsisakyta priimti asmenį į LLSA narius, pastarasis turi teisę pakartotinai kreiptis su prašymu dėl stojimo į asociaciją aukščiau nurodyta tvarka.

III.IŠSTOJIMO IŠ LLSA SĄLYGOS

 1. Asociacijos narys gali išstoti iš asociacijos padavęs prašymą asociacijai, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus asociacijai ir su ja atsiskaitęs. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 2. Sprendimą dėl asociacijos nario išstojimo priima valdyba. Asociacijos valdyba per 7 (septynias) darbo dienas išnagrinėja gautą prašymą ir pateikia raštu atsakymą dėl priimto nutarimo.
 3. Išstojimas iš LLSA neatima teisės ateityje pakartotinai kreiptis į asociaciją su prašymu dėl pakartotino stojimo. Ši teisė netaikoma, jeigu buvęs LLSA narys išstodamas iš asociacijos nepadengė įsiskolinimo už nesumokėtą nario mokestį.

IV.PAŠALINIMO IŠ LLSA NARIŲ SĄLYGOS

 1. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo 2/3 balsų sprendimu, jeigu pažeidė asociacijos įstatus, asociacijos vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjo asociacijos nustatytų nario mokesčių.
 2. Priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt