Lietuvos laivų savininkų asociacijos (toliau – LLSA) veiklos ataskaita už 2017 metus

Skirta pateikti VĮ „Registrų centras“

Patvirtinta LLSA visuotiniame narių susirinkime
2018-02-05 protokolas Nr.1

Lietuvos laivų savininkų asociacijos (toliau – LLSA) veiklos ataskaita patvirtinta 2018-02-05 dienos visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr.1

Asociacijos tikslai ir veikla yra apibrėžti asociacijos įstatuose, iš kurių pagrindinės yra šios:

  • telkti laivų savininkus bendroms ekonominėms, socialinėms ir ūkinėms problemoms spręsti;
  • atstovauti laivų savininkų interesus šalies valstybinės valdžios institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
  • rengti konsultacijas laivų savininkams ir organizuoti pasikeitimą dalykine informacija. Rinkti ir sisteminti laivų savininkams rūpimą informaciją.
  • Teikti pasiūlymus valstybės valdžios ir savivaldos organams laivų savininkams iškylančiomis problemoms spręsti;
  • Bendradarbiauti su ministerijomis, departamentais ir žinybomis visais asociacijos narius dominančiais klausimais

Pagrindinė asociacijos veikla yra sutelkta į palankios teisinės aplinkos jūriniam verslui sukūrimą, tuo pačiu per teisinę-įstatyminę bazę ginant asociacijos narių socialinius-ekonominius interesus.

LLSA nariai 2017 m.finansinių metų pabaigoje.
Tikrieji nariai:
1. AB DFDS Seaways;
2. AB „Limarko laivininkystės kompanija“;
3. UAB „Baltlanta”;
4. UAB „Baltnautic Shipping Ltd.“;
5. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
Asocijuotieji nariai:
1. UAB „Hoegh LNG Klaipeda“;
2. UAB „Containerships“, Klaipėda;
3. UAB „Novikontas SCM“.

Samdomų LLSA darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: vykdantysis direktorius – 1.
Buhalterinės apskaitos vedimo įmonė: UAB „Idėjų balansas“.

Lietuvos laivų savininkų asociacijos dalyvavimas asocijuotuose struktūrose:
Nuo 2004-07-01 LLSA yra pilnateisė Europos Sąjungos laivų savininkų asociacijos (ECSA) narė;
2017-03-01 LLSA, vadovaudamasi visuotinio narių susirinkimo sprendimu, išstojo iš Asociacijos „Baltijos slėnis“.

LLSA visuotiniai narių ir LLSA valdybos posėdžiai.
2017 metais įvyko 2 visuotiniai narių susirinkimai ir 1 valdybos posėdis:

  • 2017-02-07 visuotiniame narių susirinkime patvirtinta 2016 m. Asociacijos veiklos ir finansinė atskaitomybė, nustatyti nario mokesčiai ir patvirtintas išlaidų biudžetas 2017 m. ;
  • 2017-03-09 visuotiniame narių susirinkime patvirtinta revizoriaus ataskaita dėl Asociacijos finansinės atskaitomybės už 2016 m.
  • 2017-04-26 valdybos posėdis dėl UAB „Novikontas SCM“ prašymo.

LLSA dalyvauja šiuose komitetuose ar komisijose/darbo grupėse (nurodytas posėdžių, įvykusių 2017 metais, skaičius):

Europos laivų savininkų asociacijos visuotiniai narių susirinkimai – 4 posėdžiai;
Europos laivų savininkų asociacijos socialinių reikalų komiteto posėdžiai – 4 posėdžiai;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba – 1 posėdis;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto taryba – 2 posėdžiai;
Jūrinės kultūros koordinacinėje taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės – 9 posėdžiai;
Ženklo „Jūros veteranas“ apdovanojimo svarstymo komisija – 2 posėdžiai.

LLSA išduoti raštai palaikantys projektus, kurie pretendavo į ES fondų finansavimą:

  • Baltijos jūros organizacijos (BPO) projektui Green InfraPort Project – „Sustainable green infrastructure facilities“.

LLSA vykdyti renginiai šioje ataskaitoje nedetalizuojami.
LLSA pateiktos pastabos ir pasiūlymai konkretiems teisės aktams ar jų projektams šioje ataskaitoje nedetalizuojami.

Vyk.direktorius

Gintautas Kutka

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt