1.1. Lietuvos laivų savininkų asociacija (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos nutarimų, kitų teisės aktų normomis ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.2. Asociacijos pilnas pavadinimas - Lietuvos laivų savininkų asociacija. Trumpasis asociacijos pavadinimas - LLSA. Pilnas asociacijos pavadinimas anglų kalba - Lithuanian Shipowner‘s Association, trumpasis asociacijos pavadinimas anglų kalba - LSA.
1.3. Asociacija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako pagal asociacijos narių prievoles, o pastarieji neatsako pagal asociacijos prievoles.
1.4. Asociacija turi turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.
1.5. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
1.6. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus.
1.7. Informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo tvarką tvirtina visuotinis tikrųjų asociacijos narių susirinkimas.
1.8. Su vieša informacija – veiklos ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.
1.9. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neterminuotas.
1.10. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.11. Asociacijos teisinė forma – asociacija.II. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLA2.1. Asociacijos tikslai yra:
2.1.1. telkti laivų savininkus (juridinius ir fizinius asmenis) bendroms ekonominėms, socialinėms ir ūkinėms problemoms spręsti;
2.1.2. atstovauti laivų savininkų interesams ir juos ginti šalies valstybinėse valdžios institucijose bei tarptautinėse organizacijose, organizuoti pagalbą nagrinėjant komercines bei teisines problemas;
2.1.3. rengti konsultacijas laivų savininkams ir organizuoti pasikeitimą dalykine informacija;
2.1.4. rinkti ir sisteminti laivų savininkams naudingą informaciją;
2.1.5. teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir savivaldos organams laivų savininkų problemoms spręsti;
2.1.6. bendradarbiauti su ministerijomis, departamentais ir tarnybomis visais asociacijos narius dominančiais klausimais;
2.1.7. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija licencijų išdavimo, jūrininkų profesinio ruošimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinio atestavimo, laivų būklės techninės priežiūros, atestavimo ir eksploatavimo, krantinių ir uosto eksploatavimo klausimais;
2.1.8. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, nustatant pagrįstus mokesčius bei licencijų tarifų dydžius. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos muitinės departamentu, rengiant muitų tarifus;
2.1.9. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Pasienio apsaugos departamentu, tobulinant pasienio procedūrų vykdymo taisykles, o taip pat perduodant informaciją apie Lietuvos Respublikos jūrų sienos ar ekonominės jūrų zonos pažeidimus;
2.1.10. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, plėtojant užsienio ryšius;
2.1.11. rūpintis asociacijos narių materialinio aprūpinimo, jūrinės ir su ja susijusios technikos remonto, saugaus darbo, specialistų ruošimo, reklamos klausimais. Dvišalių ar daugiašalių sutarčių pagrindu, lengvatinėmis sąlygomis padėti asociacijos nariams medžiagų tiekimo, produkcijos saugojimo, įrengimų remonto bei kitais su įrengimų eksploatavimu susijusiais klausimais.
2.2. Asociacija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:
2.2.1. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
2.2.2. steigti kitus juridinius asmenis, remiantis tos teisinės formos juridinio asmens reikalavimus atitinkančiu įstatymu;
2.2.3. steigti visuomenės informavimo priemones;
2.2.4. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;
2.2.5. stoti į tarptautines organizacijas;
2.2.6. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;
2.2.7. skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
2.2.8. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigus tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka;
2.2.9. vykdyti visą kitą asociacijai būtiną ir vykdytiną bei Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančią veiklą, būtiną tinkamam asociacijos funkcionavimui;
2.2.10. koordinuoti asociacijos narių veiklą.
2.3. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.4. Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą asociacija naudoja savo tikslams įgyvendinti, jei nenumatyta kitaip.
2.5. Asociacija pinigus gautus kaip paramą privalo laikyti atskiroje sąskaitoje. III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS3.1. Asociacijos nariais gali būti nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys veiksnūs fiziniai ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jūriniu verslu.
3.2. Asociacijos nariai skirstomi į tikruosius ir asocijuotus. Fiziniai asmenys gali būti tik asocijuotais nariais.
3.3. Tikrųjų asociacijos narių teisės:
3.3.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.3.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.3.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.3.4. bet kada išstoti iš asociacijos;
3.3.5. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.
3.4. Asocijuotų narių teisės:
3.4.1. asocijuoti nariai turi tas pačias teises, kaip ir tikrieji asociacijos nariai, išskyrus teisę balsuoti visuotiniuose narių susirinkimuose.
3.4.2. asocijuoti nariai gali dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose stebėtojo teisėmis.
3.5. Asociacijos narių (tikrųjų ir asocijuotų) pareigos:
3.5.1. asociacijos nariai privalo laikytis asociacijos įstatų.
3.5.2. tinkamai ir laiku mokėti nario mokesčius.
3.6. Nauji asociacijos nariai priimami pateikus laisvos formos rašytinį prašymą asociacijai. Nauji nariai priimami asociacijos valdybos sprendimu.
3.7. Narys gali išstoti iš asociacijos padavęs prašymą asociacijai raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus asociacijai ir su ja atsiskaitęs. Sprendimą dėl asociacijos nario išstojimo priima valdyba. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.8. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė asociacijos įstatus, asociacijos vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjo asociacijos nustatytų nario mokesčių.
3.9. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčio dydis bei mokėjimo tvarka patvirtinama atskiru visuotinio narių susirinkimo dokumentu.IV. ASOCIACIJOS VALDYMAS4.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
4.5.2. Aukščiausias asociacijos organas – visuotinis tikrųjų asociacijos narių susirinkimas
4.5.3. Valdymo organai:
4.5.3.1. kolegialus valdymo organas – asociacijos valdyba;
4.5.3.2. vienasmenis valdymo organas – asociacijos vykdantysis direktorius. V. VISUOTINIS TIKRŲJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS5.1. Visuotinis tikrųjų asociacijos narių susirinkimas (toliau – visuotinis narių susirinkimas)
5.1.1. keičia asociacijos įstatus;
5.1.2. tvirtina asociacijos metinę finansinę ataskaitą;
5.1.3. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
5.1.4. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.1.5. renka ir atšaukia asociacijos valdybą;
5.1.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.1.7. sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose priskirtus klausimus, jeigu jie nėra valdymo organo kompetencija.
5.2. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi vykdantysis direktorius, valdybos pirmininkas arba ne mažesnė nei 1/5 asociacijos narių grupė.
5.3. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja nemažiau kaip 1/2 asociacijos narių. Jei asociacijos narys darbotvarkės klausimais balsavo iš anksto (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) ir toks balsavimas buvo gautas iki susirinkimo pradžios, laikoma, kad jis dalyvauja susirinkime.
5.4. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą nariams pranešama elektroniniu paštu, faksu, paštu arba įteikiant pranešimą pasirašytinai ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos. Jei visi asociacijos nariai sutinka, visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų termino.
5.5. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki visuotinio narių susirinkimo pradžios nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. Darbotvarkė gali būti tikslinama likus ne mažiau kaip 1 (vienai) dienai iki susirinkimo, apie tai pranešant elektroniniu paštu, faksu, paštu arba įteikiant pranešimą pasirašytinai.
5.6. Sprendimus visuotinis narių susirinkimas priima paprasta susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus įstatų 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5 ir 5.1.6 punktuose numatytais klausimais, kurie priimami ne mažesne nei 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma.
5.7. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas po 10 (dešimties) kalendorinių dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos.
5.8. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.VI. ASOCIACIJOS VALDYBA 6.1. Asociacijos valdyba (toliau – valdyba) yra kolegialus valdymo organas. Valdyba veikia išskirtinai dėl asociacijos interesų.
6.2. Asociacijos valdybą renka visuotinis narių susirinkimas. Valdyba sudaroma iš 3 (trijų) asmenų ir renkama 2 (dviejų) metų kadencijai. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.
6.3. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdybos nariai.
6.4. Valdybos pirmininkas gali turėti pavaduotoją, kurį renka valdyba. Valdybos pirmininkui nesant, jo pareigas atlieka valdybos pirmininko pavaduotojas.
6.5. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti valdybą. Valdyba ar jos narys gali atsistatydinti apie tai pranešus visuotiniam narių susirinkimui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.
6.6. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas savo iniciatyva arba jei to reikalauja bent vienas valdybos narys, apie tai pranešdamas valdybos nariams ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) vieną darbo dieną. Valdyba gali priimti sprendimus, kai valdybos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Valdyba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Esant lygiam balsų pasiskirstymui, valdybos pirmininko balsas yra sprendžiamasis. Valdybos posėdžiai bei priimti sprendimai privalo būti protokoluojami bei nustatyta tvarka pasirašomi.
6.7. Valdyba veikia vadovaudamasi įstatymais, kitais teisės aktais, asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais asociacijos vidaus dokumentais.
6.8. Valdybos kompetencija:
6.8.1. nustatyti asociacijos veiklos programą;
6.8.2. analizuoti asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos bei finansinių patikrinimų dokumentus;
6.8.3. priimti sprendimus dėl turto įgyjimo, disponavimo asociacijos turtu ir įkeitimo (kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti);
6.8.4. priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;
6.8.5. rinkti ir atšaukti asociacijos vykdantįjį direktorių;
6.8.6. priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo į asociaciją;
6.8.7. priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo, tvirtinti jų nuostatus.
6.9. Už veiklą asociacijos valdyboje gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimus sprendžia visuotinis narių susirinkimas. VII. ASOCIACIJOS VYKDANTYSIS DIREKTORIUS7.1. Asociacijos vykdantysis direktorius (toliau – vykdantysis direktorius) yra vienasmenis asociacijos valdymo organas. Asociacijos vykdantysis direktorius pasirašo sandorius asociacijos vardu ir atstovauja asociacijai.
7.2. Vykdantįjį direktorių renka valdyba.
7.3. Valdyba turi teisę atšaukti vykdantįjį direktorių. Vykdantysis direktorius gali atsistatydinti iš pareigų apie tai pranešęs valdybai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.
7.4. Vykdantysis direktorius veikia vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais asociacijos vidaus dokumentais.
7.5. Vykdantysis direktorius privalo laiku parengti asociacijos narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę ataskaitą, ataskaitą apie asociacijos veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
7.6. Vykdančiojo direktoriaus teisės ir pareigos:
7.6.1. atidaryti ir uždaryti sąskaitas banke;
7.6.2. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti, nutraukti su jais darbo sutartis, skirti jiems paskatinimus ir nuobaudas, leisti įsakymus savo kompetencijos ribose;
7.6.3. imtis priemonių asociacijos turto apsaugai, normalių ir sveikų darbo sąlygų sukūrimui;
7.6.4. užtikrinti asociacijos duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui bei viešą informacijos pateikimą įstatymų numatytais atvejais;
7.6.5. vykdyti ir visas kitas teisės aktais juridinio asmens vadovui nustatytas pareigas.
7.7. Už vykdančiojo direktoriaus veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimus sprendžia valdyba.
7.8. Vykdantysis direktorius turi teisę išduoti prokūrą asociacijos darbuotojui ar kitam asmeniui asociacijos vardu ir dėl jos interesų atlikti visus reikalingus veiksmus teisminėse institucijose ir kitose ne teismo institucijose. Prokūra privalo būti rašytinės formos ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruota juridinių asmenų registre. Prokūrų skaičius neribojamas.VIII. ASOCIACIJOS TARPTAUTINIAI RYŠIAI8.1. Asociacija turi teisę būti tarptautinių organizacijų, kurių tikslai ir veikla atitinka asociacijos veiklą ir siekius, nare.
8.2. Sprendimas dėl stojimo (išstojimo) į (iš) tarptautines (ių) organizacijas (ų) priimamas asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.IX. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA9.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais asociacijos pranešimai ir informacija skelbiami tvarka, numatyta šių teisės aktų ir įstatų.
9.2. Vieši pranešimai, susiję su asociacijos veikla skelbiami dienraštyje “Klaipėda“.
9.3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka vykdantysis direktorius.
9.4. Už Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimą nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako vykdantysis direktorius.X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA10.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes.
10.2. Filialai ir (ar) atstovybės bei jų valdymo organai ir steigimo dokumentai tvirtinami valdybos sprendimu.XI. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA11.1. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Pakeistus įstatus pasirašo vykdantysis direktorius. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.XII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA12.1. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažesnė, negu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
12.2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.XIII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA13.1. Vykdantysis direktorius, pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių metų asociacijos veiklos ataskaitą patvirtinimui. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas visiems pageidaujantiems asociacijos buveinėje ar kitais būdais susipažinti su šia ataskaita.
13.2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti:
13.2.1. informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;
13.2.2. asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
13.2.3. asociacijos metinė finansinė ataskaita;
13.2.4. samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
13.2.5. kita svarbi informacija.
13.3. Asociacijos turtas draudžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.4. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja visuotiniame narių susirinkime išrinktas revizorius (auditorius).
13.5. Asociacijos finansiniams metams pasibaigus, iki visuotinio narių susirinkimo privalo būti patikrinta buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Šiuos veiksmus atlieka revizorius (auditorius). Revizoriumi (auditoriumi) gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizorių (auditorių) renka visuotinis narių susirinkimas 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Revizoriumi (auditoriumi) negali būti renkamas asociacijos valdymo organų narys ar asmuo tiesiogiai susijęs su asociacijos veikla.
13.6. Revizorius (auditorius) privalo:
13.6.1. patikrinti asociacijos metinę finansinę ataskaitą ir kitus buhalterinės finansinės veiklos dokumentus;
13.6.2. atlikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimus visuotinio narių susirinkimo pavedimu;
13.6.3. artimiausiame visuotiniame narių susirinkime pranešti apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
13.7. Vykdantysis direktorius, o nesant tokiai galimybei – valdyba, privalo pateikti revizoriui (auditoriui) visus būtinus buhalterinius bei kitus finansinius dokumentus, reikalingus tinkamam patikrinimo atlikimui.
13.8. Revizoriui (auditoriui) draudžiama platinti konfidencialią informaciją, kurią sužinojo, vykdydamas savo pareigas asociacijoje.
13.9. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose sprendžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais.Asociacijos įstatai priimti ir pasirašyti 2014 m. gruodžio 2 dieną įvykusiame visuotiniame narių susirinkime.Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas pasirašyti asmuo:

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt